Dr. Semih CEYHAN – Mesnevîhân Mehmed Esad Dede

Son Dönem İstanbul Mevlevîleri  Sempozyumu

Dr. Semih CEYHAN –  “Tâhirül-Mevlevî’nin Hâtırâtı Işığında Mesnevîhân Mehmed Esad Dede ve Mesnevî Şerhi”